Regulamin

I. DEFINICJE

użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna posiadająca zdolność prawną lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.

Sprzedawca – ELEMENT Agnieszka Bilska z siedzibą w Libertowie ul. Zgodna 55, numer REGON 120759189 i numer NIP 6762092794, prowadząca w ramach swojej działalności gospodarczej, za pośrednictwem sieci Internet, sprzedaż produktów, w szczególności sprzedaż desek kompozytowych.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Sklepu Internetowego EKODESKI.

Sklep   Internetowy – sklep internetowy o nazwie EKODESKI prowadzony przez Sprzedawcę i dostępny pod adresami: www.ekodeski.plwww.ekodeski.com, za pośrednictwem którego Klient może m.in. zapoznać się z prezentacją Towarów, składać Zamówienia na Towary.

Towary – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, w szczególności deski kompozytowe.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
  • zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
  • zasady dostarczania Klientowi zamówionych Towarów;
  • uprawnienia Klienta do modyfikacji Zamówienia lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
  • zasady składania i rozpatrywania reklamacji Klienta.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej, b) Firefox w wersji 7.x lub nowszej, c) Chrome 15.x, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do sieci Internet.
 6. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Sklepu Internetowego, jeżeli sprzęt lub oprogramowanie, z którego korzysta Klient, nie spełnia wymagań technicznych określonych w punktach poprzedzających.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. O takim ograniczeniu Klienci Sklepu Internetowego zostaną powiadomieni.
 8. Klienci korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem, zaakceptować go poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Sklepie Internetowym i przestrzegać jego postanowień. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 9. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego (w tym zdjęć, materiałów graficznych, logo, opisów Towarów i wszelkich innych treści) bez pisemnej zgody Sklepu Internetowego lub Sprzedawcy.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Klient może składać Zamówienia na Towary prezentowane w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Sprzedawca zastrzega możliwość zaistnienia przerw technicznych w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w trakcie których nie będą przyjmowane Zamówienia Klientów.
 2. Klient może składać Zamówienia po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym (założeniu konta) i zalogowaniu się do Sklepu Internetowego albo bez konieczności zarejestrowania się w Sklepie Internetowym, pod warunkiem podania danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Do dokonania rejestracji, złożenia Zamówienia przez Klienta konieczne są – posiadanie przez Klienta konta poczty elektronicznej oraz jego akceptacja treści Regulaminu.
 3. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, tj. założył konto w Sklepie Internetowym, podając w tym celu wymagane informacje w odpowiednich polach Sklepu Internetowego, ma obowiązek zachowania w tajemnicy poufnych danych dotyczących loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za działania związane z wykorzystaniem jego hasła i loginu do Sklepu Internetowego.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych udostępnionych Sklepowi Internetowemu.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 6. Sprzedawca może pozbawić Klienta praw do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego,
  • wpłynął na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego poprzez m.in. wprowadzenie do Sklepu Internetowego treści bezprawnych, ingerencję w strukturę techniczną Sklepu Internetowego;
  • dopuścił się innych zachowań, które zostały uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.
 7. Obsługa Sklepu Internetowego dostępna jest dla Klientów w dniach od poniedziałku do piątku (ale wyłącznie w dni robocze) w godzinach: 9:00-17:00.
 8. Klient nie jest uprawniony do odsprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 9. Zamieszczenie informacji o Towarach prezentowanych w Sklepie Internetowym nie oznacza, iż w każdym czasie wszystkie z prezentowanych Towarów są dostępne i możliwa jest ich dostawa.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędną realizację Zamówień, opóźnienia lub niemożność dostawy, jeśli jest to konsekwencją przekazania Sprzedawcy przez Klienta błędnych lub niezupełnych danych.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dokonane transakcje przez nieuprawnione osoby trzecie w wyniku pozyskania przez nie loginu/hasła do konta Klienta wskutek niezachowania przez Klienta tychże danych w tajemnicy bądź niedochowania przez Klienta ostrożności przy ich zabezpieczeniu.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany Sprzedawcy przez Klienta, jak również za usuwanie lub blokowanie przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta wiadomości przesyłanych Klientowi pocztą elektroniczną (e-mail).

IV. PROCEDURA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA I ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego dostępną pod adresami: www.ekodeski.plwww.ekodeski.com dokonać wyboru Towaru oraz podjąć wszelkie czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie Internetowej.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie przez Klienta wszystkich wymaganych pól wskazanych w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia obejmuje następujące czynności:
  • wybór Towaru przy użyciu polecenia „dodaj do koszyka”,
  • w części Sklepu Internetowego „koszyk” określenie liczby Towaru/ów objętych Zamówieniem,
  • podanie danych Klienta niezbędnych do zrealizowania Zamówienia, a w tym m.in. wskazanie adresu, na który ma być dostarczone Zamówienie,
  • dokonanie wyboru sposobu dostawy Towarów,
  • dokonanie wyboru sposobu zapłaty, spośród form płatności przewidywanych przez internetowy serwis usługowy pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,
  • potwierdzenie Zamówienia przy użyciu polecenia „potwierdź zamówienie”.
 3. Poprzez złożenie Zamówienia za pomocą Sklepu Internetowego Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów objętych danym Zamówieniem.
 4. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta za pomocą polecenia „złóż zamówienie” zostanie przesłany email z potwierdzeniem, informacją na temat ewentualnych kosztów wysyłki oraz instrukcją dotycząca wpłaty (nr rachunku).
 5. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca wysyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wraz z informacją na temat ewentualnych kosztów wysyłki oraz instrukcją dotycząca wpłaty. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie na rachunku bankowym, Sprzedawca wysyła na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) potwierdzenie przekazania Zamówienia do realizacji. Wyżej wskazane potwierdzenie przyjęcia Zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta wymienionej w pkt. 3. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą pod warunkiem zgodności z Regulaminem.
 6. W przypadku niedokonania zapłaty za Zamówienie w trybie i terminie określonym w regulaminie serwisu płatności złożone przez Klienta Zamówienie wygasa.
 7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania przez Klienta płatności za Zamówienie i zostaje przez Sprzedawcę potwierdzone zgodnie z pkt. 5.
 8. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia przez Sprzedawcę z powodu braku Towaru objętego Zamówieniem Klienta, Sprzedawca zawiadomi Klienta na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w Zamówieniu o zaistniałej okoliczności nie później niż w terminie do 14 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku, gdy Klient dokonał uprzedniej zapłaty za Zamówienie, które nie może zostać zrealizowane, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconej należności niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Klienta, które zostało dokonane w trybie określonym w poprzednim zdaniu.
 9. W przypadku, w którym nie będzie możliwe zrealizowanie części Zamówienia, w szczególności z powodu braku określonych Towarów, Sprzedawca zawiadomi Klienta o zaistniałej okoliczności na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w Zamówieniu i w terminie nie późniejszym niż 14 dni od  zawarcia Umowy Sprzedaży proponując Klientowi do jego wyboru następujące możliwości:
  • częściową realizację Zamówienia, której wybór skutkuje wykonaniem Zamówienia w określonej części i zwolnieniem Sprzedawcy z zobowiązania do realizacji Zamówienia w pozostałym zakresie; Sprzedawca w takim przypadku dokona zwrotu na rzecz Klienta należności w odpowiedniej części, jeśli Klient dokonał uprzedniej zapłaty za Zamówienie,
  • anulowanie całości Zamówienia, której wybór skutkuje zwolnieniem Sprzedawcy z zobowiązania do realizacji całego Zamówienia; Sprzedawca w takim przypadku dokona zwrotu na rzecz Klienta należności, jeśli Klient dokonał uprzedniej zapłaty za Zamówienie.

W opisanych powyżej dwóch przypadkach zwrot należności na zasadach wyżej opisanych nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę informacji od Klienta o wyborze jednej z proponowanych możliwości. Brak otrzymania przez Sprzedawcę informacji od Klienta w terminie 3 dni od wysłania przez Sprzedawcę wskazanego wyżej zawiadomienia skutkuje zwolnieniem Sprzedawcy z obowiązku realizacji całego Zamówienia; Sprzedawca w takim przypadku dokona zwrotu na rzecz Klienta należności, jeśli Klient dokonał uprzedniej zapłaty za Zamówienie.

 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym w zakresie wyboru Towaru, jego ilości. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Internetowej.
 2.  Klient dokonując zakupów do użytku osobistego może dokonać Zamówienia jednego rodzaju Towaru w ilości maksymalnie 100 sztuk. W celu zakupów większej ilości sztuk należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 4. Ceny produktów prezentowanych w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Określona przy produkcie cena nie zawiera kosztów przesyłki Zamówienia.
 5. Sprzedawcę przyjmującego ofertę Klienta obowiązuje określona cena produktu w chwili składania przez Klienta Zamówienia obejmującego dany Towar.
 6. Do wysyłanych przez Sprzedawcę Towarów objętych Zamówieniem złożonym przez Klienta wystawiana jest faktura VAT.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji Zamówienia oraz odmowy jego realizacji w przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wskazanych w Zamówieniu danych lub braku zapłaty przez Klienta należności z tytułu złożonego Sprzedawcy Zamówienia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Klienta o dokonanie potwierdzenia Zamówienia, a także przesyłania Klientowi informacji dotyczących stanu realizacji Zamówienia.
 9. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze Zamówienia są widoczne w ramach konta, po zalogowaniu.

V. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terenu Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku zamówień poza granice Polski, niezbędny jest kontakt ze Sprzedawcą.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem: firmy kurierskiej DPD, Fedex, InPost, Raben
 3. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w magazynie przy ul. Zgodnej 55, 30-444 Kraków-Libertów, po wcześniejszym umówieniu terminu odbioru drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Odbierając zamówiony Towar w magazynie Sprzedawcy, istnieje możliwość zapłaty gotówką.
 4. Koszty dostawy wynoszą:
  • Firma kurierska –
  • Firma kurierska za pobraniem –
 5. Koszty dostawy zostaną wskazane w emailu z potwierdzenie zamówienia wysłanym na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Termin realizacji dostawy wynosi:
  • Firma kurierska – czas dostawy maksymalnie 1-2 dni od momentu przekazania Zamówienia do realizacji i tylko w dni robocze.
 7. Klient ponosi koszt dostawy Zamówienia określony w mailu z potwierdzeniem Zamówienia. Jeżeli Klient nie akceptuje przesłanego kosztu dostawy, może zrezygnować z realizacji Zamówienia, przesyłając taką informację do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie.
 8. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki z Zamówieniem w chwili jej odbioru. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku przesyłki należy zaznaczyć w dokumencie związanym z przesyłką, jakim dysponuje kurier, iż nastąpiło uszkodzenie lub ubytek przesyłki. W sytuacji opisanej w poprzednim zdaniu należy także poinformować Sprzedawcę o stwierdzonym ubytku lub uszkodzeniu przesyłki za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub ubytki przesyłki powstałe od momentu jej przekazania firmie kurierskiej, która jest odpowiedzialna za dostarczenie Zamówienia Klientowi.
 9. Uwaga: koszt dostawy może ulec zwiększeniu w przypadku produktów o niestandardowych gabarytach i/lub większej wadze.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  • gotówką (wyłącznie przy odbiorze osobistym),
  • płatnością przelewem na rachunek bankowy.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie do 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru/Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru/Towarów.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład za pośrednictwem pisma wysłanego pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego (zakładka Formularze). Sprzedawca prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane od niego płatności, z wyłączeniem kosztu dostarczenia Towarów do Klienta oraz kosztu wysyłki zwrotnej, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient jest zobligowany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towarów Sprzedawcy. Klient odpowiada także za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta jest wyłączone w przypadku jeżeli towar został w jakikolwiek sposób naruszony (przewiercony, przecięty, przedziurawiony itp.)
 6. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient i Sprzedawca uważają Umowę Sprzedaży za niezawartą. To, co strony Umowy Sprzedaży świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot Towarów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży, na adres korespondencyjny Sprzedawcy, tj. ELEMENT Agnieszka Bilska, ul. Zgodna 55, 30-444 Kraków-Libertów.
 7. Zwracane w związku z dokonanym przez Klienta odstąpieniem od Umowy Sprzedaży Produkty powinny być kompletne, nie zniszczone i znajdować się w oryginalnym opakowaniu lub jeżeli to niemożliwe, zostać zapakowane i odpowiednio zabezpieczone do wysyłki.
 8. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, Klient ponosi koszty dostawy Towarów od Klienta do Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca nie odbiera przesyłek odesłanych przez Klienta za pobraniem.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres korespondencyjny Sprzedawcy: tj. ELEMENT Agnieszka Bilska, ul. Zgodna 55, 30-444 Kraków-Libertów lub mailowo na adres mailowy: biuro@ekodeski.pl lub korzystając z opcji „Wyślij wiadomość” dostępnej na Stronie Internetowej w zakładce Kontakt.
 3. W reklamacji Klient powinien podać m.in. swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj wady Towaru.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i Towaru, którego dotyczy reklamacja, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy: tj. ELEMENT Agnieszka Bilska, ul. Zgodna 55, 30-444 Kraków-Libertów lub mailowo na adres mailowy: biuro@ekodeski.pl lub korzystając z opcji „Wyślij wiadomość” dostępnej na Stronie Internetowej w zakładce Kontakt.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę.
 2. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony udzielonych przez nich informacji osobowych podczas korzystania ze Sklepu Internetowego i dokonywania zakupów w ramach Sklepu Internetowego oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
 3. Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania ze Sklepu Internetowego.
 4. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze Klienta zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep Internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login Klienta, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 5. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego.
 6. Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:
  • utrzymanie sesji Klienta Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sklep Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 8. Obok plików cookies Sklep Internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP Klienta, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Klient wszedł na stronę internetową Sklepu Internetowego.
 9. Niektóre podstrony w ramach Sklepu Internetowego oraz inne środki komunikacji z Klientem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam Sklepu Internetowego. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Sklepu Internetowego. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Klientów danymi osobowymi.
 10. Sklep internetowy będzie zbierał od Klientów następujące dane osobowe za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Sklepie Internetowym:
  • nazwisko i imię,
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu.
 11. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Sklepu Internetowego. Sprzedawca zaznacza, iż niewskazanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia skutkuje niemożnością realizacji Zamówienia przez Sklep Internetowy.
 1. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści podanych przez nich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia niezbędne jest skorzystanie z opcji edycji danych w ramach swojego konta lub z adresu e-mail Sprzedawcy wskazanego poniżej.
 2. W celu realizacji Umowy Sprzedaży Sklep Internetowy może udostępniać zebrane od Klientów ich dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których Sklep Internetowy realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
 3. Podane przez Klientów informacje i dane mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 4. Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich.
 5. Podjęte przez Sklep Internetowy działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami Klienci nie zachowają zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klienci są zobowiązani zachować w poufności login i hasło do Sklepu Internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Sklep Internetowy nie będzie zwracał się do Klientów z prośbą o podanie loginu i hasła, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania do Sklepu Internetowego. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Klienta osobom nieuprawnionym należy się wylogować zaraz po zakończeniu korzystania ze Sklepu Internetowego.
 6. Klienci mają możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, w ramach Sklepu Internetowego, po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła. W sytuacji, gdy hasło zostanie zapomnicie lub wystąpią inne problemy z logowaniem, należy się skontaktować ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: biuro@ekodeski.pl lub korzystając z opcji „Wyślij wiadomość” dostępnej na Stronie Internetowej w zakładce Kontakt.
 7. Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na temat Klienta danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych Klienta. Klient ma również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu niezbędny jest kontakt ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: biuro@ekodeski.pl lub korzystając z opcji „Wyślij wiadomość” dostępnej na Stronie Internetowej w zakładce Kontakt.
 8. W ramach Sklepu Internetowego mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu Internetowego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi Klient winien zapoznać się. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
 9. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności winny być przez Klientów kierowane na adres e-mail: biuro@ekodeski.pl lub korzystając z opcji „Wyślij wiadomość” dostępnej na Stronie Internetowej w zakładce Kontakt.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują począwszy od dnia określonego przez Sprzedawcę, jednakże nie wcześniej aniżeli 7 dni od dnia zamieszczenia nowej treści regulaminu w Sklepie Internetowym.
 4. Do Zamówień złożonych przed rozpoczęciem obowiązywania nowej treści Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.

Zamówienia o wadze do 250kg wysyłamy w paczkach, ilość paczek zależna od całkowitej wagi zamówienia – wielokrotność 30kg

Długość deski

Waga paczki

Max. ilość desek w paczce

Koszt wysyłki przedpłata

Koszt wysyłki pobranie

Długość deski

90 cm

Waga paczki

do 30 kg

Max. ilość desek w paczce

32

Koszt wysyłki przedpłata

50 zł

Koszt wysyłki pobranie

60 zł

Długość deski

120 cm

Waga paczki

do 30 kg

Max. ilość desek w paczce

24

Koszt wysyłki przedpłata

50 zł

Koszt wysyłki pobranie

60 zł

Długość deski

150 cm

Waga paczki

do 30 kg

Max. ilość desek w paczce

20

Koszt wysyłki przedpłata

50 zł

Koszt wysyłki pobranie

60 zł

Długość deski

180 cm

Waga paczki

do 30 kg

Max. ilość desek w paczce

16

Koszt wysyłki przedpłata

55 zł

Koszt wysyłki pobranie

65 zł
Zamówienia o wadze powyżej 250kg wysyłamy na paletach, ilość palet zależna od całkowitej wagi zamówienia (1 paleta maksymalnie do 550kg)

Długość deski

Waga paczki

Max. ilość desek w paczce

Koszt wysyłki przedpłata

Koszt wysyłki pobranie

Długość deski

90 cm

Waga paczki

200 - 500 kg

Max. ilość desek w paczce

550

Koszt wysyłki przedpłata

400 zł

Koszt wysyłki pobranie

430 zł

Długość deski

120 cm

Waga paczki

200 - 500 kg

Max. ilość desek w paczce

400

Koszt wysyłki przedpłata

400 zł

Koszt wysyłki pobranie

430 zł

Długość deski

150 cm

Waga paczki

200 - 500 kg

Max. ilość desek w paczce

320

Koszt wysyłki przedpłata

450 zł

Koszt wysyłki pobranie

480 zł

Długość deski

180 cm

Waga paczki

200 - 500 kg

Max. ilość desek w paczce

270

Koszt wysyłki przedpłata

500 zł

Koszt wysyłki pobranie

530 zł